ایران شناسی آینه تمام نمای فرهنگ و آداب و رسوم ایران

ایران شناسی

آشنایی بیشتر با رشته تحصیلی و دانشگاهی ایران شناسی

ایران شناسی یک رشته بسیار جالب می باشد چون به لایه های زندگی مردم ایران وارد می شود و بازه مکانی را در نظر میگیرد. ایران شناسی علمی می باشد که موضوع علم خود ایران هست.  هر علمی یک تخصص دارد بعنوان مثال : تخصص یک اقتصاد دان این است که شرایط انسان را در کمبود ها بررسی میکند و هر چیزی را به چشم کالا نگاه میکند و سود را در نظر می گیرد.  اما تخصص ایران شناس هدفش می باشد که بسیار مهم است که هدف از شناختن ایران چه چیزی را شامل می شود.  در ایران شناسی میتوان فرهنگ،  اشعار،  قصه ها،  لالآیی ها،  اداب و رسوم و…  را مورد بررسی قرار داد، در شعر میتوان فرهنگ و دیدگاه هر دوره را مشخص کرد بعنوان مثال : در دوره حافظ شیرازی به دلیل خفقان آن دوران بیشتر اشعار او ایهام و کنایه داشته است.  ایران یک فرهنگ است،  یک واحد منسجم می باشد که ماهیت اجتماعی دارد و از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و تمام هنجارها،  رفتارها، باورها و دست آورد های یک جامعه را در بر می گیرد. در این رشته سعی شده است که رفتارهای افراد را مبتنی بر فرهنگ مورد بررسی قرار بگیرد و ریشه قصه ها،  افسانه ها،  لالآیی ها،  باورهای عامیانه،  اداب و رسوم و…  آن ها مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد . شاید با این کار بتوان با فرهنگ و ادب و رسوم مردمان شهرهای ایران آشنا شد و با باورها و عقاید آن تا حدی نزدیک شد تا از افکار نسل های گذشته آگاه شد و سعی کرد این سنت ها را تا جایی که میتوان حفظ کرد چه بصورت کتاب،  سی دی،  فیلم،  نمایش و…
امید به اینکه فرهنگ و آداب و رسوم ایران زمین همچنان پایدار بماند و این وظیفه ایران شناسان آینده هست که در حال حاضر در این رشته تحصیل می کنند.

زهرا حمیدفر دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش فرهنگ و آداب و رسوم