بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

خانه ساحلی با بام سبز و پوشش گیاهی جالب در استرالیا

معماران خلاق استرالیایی بام سبز این خانه ی ساحلی را که ArchiBlox نام دارد به سفارش صاحبخانه پر از بوته های مختلف و درختان مو طراحی کرده اند.

این بام سبز کاملا با محیط زیست اطراف خانه سازگار می باشد و علاوه بر این، سقف پر از گیاه به عنوان یک سپر حرارتی برای گرم نگه داشتن خانه عمل می کند. یکی از مهم ترین ویژگی های بام سبز این است که میزان مصرف آب مورد نیاز برای آبیاری را به حداقل رسانده است.

خانه ی مدولار ArchiBlox کمی بالاتر از سطح زمین ساخته شده است، مزیت ساختمان های مدولار این است که زمان ساخت و ساز آن ها کمتر بوده و این می تواند به نفع مشتری ها باشد.

پنجره های بزرگ ساختمان که رو به شمال ساخته شده اند بیشترین میزان نور خورشید را دریافت می کنند و این کاملا با حرکت خورشید در نیمکره جنوبی هماهنگ می باشد.

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست

بام سبز خانه ساحلی با پوشش گیاهی و سازگار با محیط زیست