تعبیر خواب حمام کردن

تعبیر خواب استحمام چیست؟

1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام میکند ، نشانةآن است که به جنس مخالفیدل داده است، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفیدیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام میکند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردیدر خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بیوفاییخواهد شد . بعد از چنین خواب یهر نوع معامله ایباید با احتیاط و محافظه کاریانجام شود .
3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است که باید از دوستان شرور دوریکنید ، این خواب بدنامیو رسواییبه دنبال دارد .
4ـ اگر خواب ببینید با آبیگل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکیشما هستند .
5ـ اگر بیوه زنیخواب ببیند استحمام میکند ، نشانة آن است که از پیمانهایقبلیخود دست برداشته است و در انتظار شوهریدیگر است .
6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .
7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانة آن است که وقایع بدیدر انتظار شماست .
8ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانة آن است که در مدتیطولانیسلامت خواهید بود . و با شادمانیزندگیخواهید کرد .
9ـ آب تنیو شستشو در آب دریا ، نشانة آن است که بعد از کسب دانش ، شغلیمورد علاقه به دست خواهید آور
/آکاایران