تاثیرگذارترین عکس های دنیا

عکس هایی که به شهرت جهانی رسیدند

خواهرانی که سه بار مشابه در سال های مختلف عکس گرفتند و در عکس آخر، جای یکی از آن ها خالی بود!

خواهرانی که سه بار مشابه در سال های مختلف عکس گرفتند و در عکس آخر، جای یکی از آن ها خالی بود!

کودک رومانیایی در حال دادن یک بادکنک قلبی شکل به پلیس ضد شورش در تظاهرات علیه اوضاع اقتصادی بخارست

کودک رومانیایی در حال دادن یک بادکنک قلبی شکل به پلیس ضد شورش در تظاهرات علیه اوضاع اقتصادی بخارست
کودک رومانیایی در حال دادن یک بادکنک قلبی شکل به پلیس ضد شورش در تظاهرات علیه اوضاع اقتصادی بخارست

راهبی برای پیرمردی که در انتظار رسیدن قطار، فوت شد دعا می کند

راهبی برای پیرمردی که در انتظار رسیدن قطار، فوت شد دعا می کند

سگی که دو روز متوالی بعد از فوت صاحبش، کنار مزار او نشست

سگی که دو روز متوالی بعد از فوت صاحبش، کنار مزار او نشست

جان اف کندی جونیور در حال احترام به تابوت پدرش

جان اف کندی جونیور در حال احترام به تابوت پدرش
جان اف کندی جونیور در حال احترام به تابوت پدرش

مسیحیان درحال محافظت از مسلمانان در حال نماز در تظاهرات قاهره

مسیحیان درحال محافظت از مسلمانان در حال نماز در تظاهرات قاهره

سگی که پس از سونامی ژاپن 2011 به صاحبش رسید

سگی که پس از سونامی ژاپن 2011 به صاحبش رسید

مادری در حال آرام کردن پسرش، که خانه اش به طور کامل در گردباد ویران شده بود

مادری در حال آرام کردن پسرش، که خانه اش به طور کامل در گردباد ویران شده بود

طلوع زمین: عکسی که توسط ویلیام اندرسن در ماموریت آپولو 8 در سال 1968 گرفته شد

طلوع زمین: عکسی که توسط ویلیام اندرسن در ماموریت آپولو 8 در سال 1968 گرفته شد
تهیه شده توسط روزنه