تعبیر خواب شطرنج و بازی کردن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شطرنج و بازی کردن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شطرنج چیست؟

تعبیر خواب شطرنج در زندگی و پیروزی بر آن میتواند نشانه پیروز شدن در زندگی و بر رقیب قدری میباشد که در زیر به تعبیرات بیشتر و مهره های شطرنج اشاره میکنیم.

شطرنج از دیرباز به دلیل داشتن مهره‌های خاص و صفحه سیاه و سفید همواره نماد و سمبل موارد مختلفی بوده است. معبرین غربی با استفاده از این نمادها به تعبیر دیدن شطرنج در خواب پرداخته‌اند

 

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن
معبرین غربی:

دیدن و یا بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.
خانه‌های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت‌های مثبت و منفی هستند.

 

اصفهانى گوید: دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد، این خواب می‌تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد.
اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده‌اید، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می‌شود. اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده‌اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بازی شطرنج: وقتتان را بیهوده تلف می‌کنید.

 

تعبیر خواب مهره‌های شطرنج
معبرین غربی:

دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است. این مهزه بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می‌نشاند.
دیدن مهره‌های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد. به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت. این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.