تعبیر خواب لیمو ترش و شیرین چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب لیمو ترش و شیرین چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب لیمو چیست؟

شاید در تعبیرات عامیانه تعبیر خواب لیمو برای فرد خوب و نیکو باشد ولی از نظران معبران کاملا برعکس این قضیه برای فرد وجود دارد و دیدن لیمو در خواب میتواند نشانه بیماری و ناراحتی برای فرد باشد.

تعبیر خواب لیمو
محمدبن سیرین گوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است.
خوردن لیمو در خواب، علامت حقارت و نومیدی است.
دیدن لیموی سبز در خواب، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است.
دیدن لیموی خشک شده در خواب، نشانه جدایی و طلاق از همسر است.

 

تعبیر خواب لیمو ترش
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن و خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست.

 

معبرین غربی گویند:
دیدن لیموترش در خواب نشانه شروع یک شکست است. حوادث ناگواری که شما را نگران و درون احساس افسردگی فرو می‌برد. به زودی تجربه پنهان شدن از دوستان و خانواده خود را در فضایی نا امن پیدا خواهید کرد. این رویدادهای بد می‌تواند همزمان با شنید اخبار شوکه کننده و تلخ روی دهد. شما بایستی در برخورد با این مشکلات بسیار با قدرت برخورد کنید. روحیه خود را در تمامی مراحل حفظ کنید زیرا رسیدن له موفقیت هدف شماست.

 

تعبیر خواب لیمو شیرین
منوچهر مطیعی تهرانی:

چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیمویی پوست کنده می‌خورید و طعم شیرین آن را می‌چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروایی می‌رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروایی است و صحت و سلامت می‌آورد.

اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می‌شود. لذتی که انتظارش را نداشته‌اید و کام شما شیرین می‌شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی‌شود.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.