تعبیر خواب آرایش کردن

تعبیر خواب آرایش و میکاپ از آن جمله خواب هایی است که بسیاری از افراد در رویا می بینند.

آرایش کردن، کوتاهی مو، رژ یا ماتیک زدن، آرایش چشم و سرمه کشیدن، میکاپ کردن در خواب برای مرد و زن کاملا متفاوت است.

آنچه که در این بخش از تعبیر خواب روزنه آنلاین تعبیر می شود؛ آرایش کردن، سرمه کشیدن، ریمل زدن، رژلب زدن، لب های کوچک یا بززگ، کوتاه کردن مو، آرائیدن مو … با ما همراه باشید.


تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب کشیدن سرمه، سرمه به خواب مال بود.

 • اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید.
 • اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سرمه، اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.


تعبیر خواب آرایش کردن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ریمل

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.

تعبیر خواب سرمه کشیدن مرد، اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.

نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.

تعبیر خواب آرایش صورت مرد

 آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت.


تعبیر خواب آرایش کردن از دید تفسیر رویا

تعبیر خواب بزک کردن، آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری است که بر دیگران می گذاریم.

شاید نشانه ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت شدن و یا احساس عدم اعتماد به نفس می تواند خود را به صورت آرایش کردن در خواب نشان دهد.


تعبیر خواب آرایش کردن از دید لوک اویتنهاو

آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.

تعبیر خواب رژ زدن، رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.


تعبیر خواب آرایش کردن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب رژگونه، اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد.

اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.

اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید.

اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.


تعبیر خواب رژ لب زدن 

معبرین غربی:

دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد صادق نیستید.

این به این دلیل است که رژ و یا ماتیک وسیله‌ای برای جلب توجه لب و فرد است.

بنابراین شما بایستی درباره آنچه می‌گویید دقت کنید. اگر در خواب به لب‌های خود رژ براق زده‌اید به این معناست که مراقب باشید که با دوستانتان به مشکلاتی بر نخورید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

رژ لب: خیانت و دروغ
تعبیر خواب رژ لب قرمز

معبرین غربی:

رژ لب قرمز در خواب نشان‌ دهنده نفس اماره و تمایلات جنسی است.
زدن رژ لب قرمز در خواب می‌تواند نشان دهنده تکبر و خودخواهی شما باشد.
اگر دیدید که دختری در جمع رژ لب قرمز زد تعبیر آن به این صورت است که شما سختی‌هایی در زندگی خود خواهید داشت.
دیدن رژ لب زدن زنان مسن نشانه زندگی آسوده تر برای شماست.

اگر شما رژ لب قرمزی را بر لباس خود دیدید بیانگر غرق شدن در اشتباهات و گرفتاری‌هاست.


تعبیر خواب ماتیک به روایت منوچهر مطیهی تهرانی

رژ را زن‌ها در خواب می‌بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن باشد.

دیدن رژ برای خانم‌ها دروغگویی است و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند رژ مالیده به دروغگویی متوسل می‌شود و زبان را به گفتن نادرست می‌آلاید.

دیدن رژ برای مردان خوب نیست مخصوصاً اگر آن را مصرف کنند رسوایی و بدنامی است و بی آبرویی.

چنانچه مردی ببیند رژ خریده یا دارد یا مصرف می‌کند سر زبان‌ها می‌افتد، بدنام می‌شود و رسوایی به بار می‌آورد. معمولاً وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد و کلاً خوب نیستند مگر در مواردی استثنایی.


تعبیر خواب هدیه دادن ماتیک قرمز

معبرین غربی: اگر در خواب رژ قرمزی را به شخص دیگری هدیه دادید نشانگر این است که شما به خودتان اعتماد دارید و یک شخص قابل اطمینان هستید.


تعبیر خواب خریدن رژ لب از نظر معبرین غربی:

اگر در خواب خود دیدید که در فروشگاه در حال انتخاب رژ لب هستید به این معنی است که شما احتمالاً بر مشکلات مالی سخت خود غلبه خواهید کرد.
خریدن رژ لب قرمز از مغازه بیانگر شجاعت و مقاومت در برابر مشکلات است.


دیدن رژلب در خواب چه تعبیری دارد؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر لبها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خویشاوندی می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لب بالا، پسر و تعبیر لب پایین، دختر می‌باشد.


رنگ لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی لبهای تو قرمز می‌باشند، یـعـنـی حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.
 • اگر ببینی لبهای تو سبز یا سفید هستند، یـعـنـی غم دوستانت را می‌خوری.

نداشتن یا بریدن لب

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لب نداری، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لبهای تو را بریده‌اند، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.


درد یا ضعف لب
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی لبهای تو دچار ضعف شده‌اند، یـعـنـی عاجز و درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی لبهای تو درد می‌کنند، یـعـنـی غمگین می‌شوی.

چسبیدن لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لبهایت طوری به هم چسبیده که نمی‌توانی از هم باز کنی، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.
خال لب
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، یـعـنـی مال و اموالش زیاد می‌شود.


تعبیر خواب کوتاهی مو
دیدن موی کوتاه و بلند سر و بدن مرد و زن – دیدن تراشیدن و کوتاه کردن موی سر خود و دیگران با قیچی توسط آرایشگر و مرده – دیدن مو در صورت، ران پا، دهان و کف دست زنان و … از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب کوتاه کردن مو می تواند باشد.


تعبیر خواب موی کوتاه و بلند برای زن

اگر زنی خواب ببیند گیسوانی بلند و آراسته دارد و یا اینکه اگر گیسوانی کوتاه داشته باشد و خواب ببیند گیسوانش بلند شده است تعبیر خواب او خوب است و نشان از این است که او نزد شوهر و خانواده اش عزیز و محترم خواهد بود.

اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند موهایش کوتاه شده است عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود.


تعبیر خواب موی کوتاه و بلند برای مرد

مو و گیسوان بلند برای مردان هم نشانه آبرو، شان، جاه و مقام است.

ولی اگر مردی با مو و گیسوان بلند، در خواب موهایش را کوتاه ببیند نشانه بی آبروئی و یا از دست دادن شان و مقام نیست. چون که طبق رسم و رسوم مردها گیسو نمی گذارند.


تعبیر خواب حاملگی در دوران نامزدی
تعبیر دیدن حامله بودن و شدن خود و دیگران، دختر باکره و پسر مجرد …


تعبیر خواب کوتاه کردن مو

در حالت کلی دیدن کوتاه کردن مو در خواب خوب نیست مگر در شرایطی خاص و استثنایی.

به هر حال اگر خواب ببینید که موی سرتان را به اجبار کوتاه می کنید نشانه این است که عشق تان را از دست خواهی داد و یا اینکه فردی که برای تو عزیز است و بسیار دوستش دارید از خود خواهی رنجاند. برای مثال می توان به شکست در روابط احساسی دختر و پسر اشاره کرد.


کارل یونگ می گوید

 • اگر خواب ببینید که موهایتان را کوتاه می کنید نشانه این است که قدرت خود را از دست خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید که کسی موهای شما را کوتاه می کند نشانه این است که شما احساس کمبود قدرت می کند و ناعادلانه مورد نقد قرار می گیرید

  تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر حضرت یوسف (ع)

 • تراشیدن موی سر در خواب، نشانه رهایی از غم است.
 • دیدن درازی موی سر در خواب، نشانه درازی عمر است.
 • دیدن موی سر دراز در خواب، نشانه رنج و مصیبت کم است.
 • دیدن کندن موی سر در خواب، نشانه جدایی از همسر است.

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

جابر مغربی می گوید:

 • اگر زنی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است، نشانه این است که دین و ایمان آن زن دچار مشکل می شود.
 •  اگر مردی چنین خوابی ببیند از غم و اندوه نجات می یابد و اگر بدهکار باشد بدهی اش را پرداخت خواهد کرد.
 • اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است نشانه این است که فقیر می شود
 • اگر این خواب را شخص فقیری ببیند نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

اسماعیل بن اشعت می گوید :

 • اگر زنی در خواب موهای خود را تراشیده ببیند، نشانه این است که شوهرش فوت خواهد کرد.
 • اگر خواب ببیند که در هنگام حج، کسی موهای سر شما را در حرم مکه تراشید بدانید
 • اگر بدهکار باشید بدهی شما پرداخت می شود و اگر غمگین باشید شاد و خوشحال خواهید شد.

حضرت دانیال می گوید :

اگر فرماندهی و یا اینکه شخص بالا مقامی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است دلیل بر این است که آن شخص از مقام خود عزل می شود.

همچنین می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که موهای سر خود را با تیغ یا موبر زده است آن شخص سود و منفعت بدست خواهد آورد.


امام صادق (ع) تراشیدن مو را بر ۴ وجه می داند:

 • به جا آوردن حج
 • عزت و مقام
 • مسافرت رفتن
 • کامیابی و بهره مندی
 • امنیت

تعبیر خواب قیچی کردن مو

اگر زنی خواب ببیند که گیسوانش را قیچی کرده اند و یا اینکه حس کند گیسوانش قیچی شده است تعبیر این خواب خوب نیست و آن زن بد نام خواهد شد و مورد اتهام و افترا قرار خواهد گرفت. توجه کنید این تعبیر فقط برای گیسوان قیچی شده درست است و برای کوتاه کردن مو درست نیست.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.