حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استحمام چیست؟

  • اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام میکند ، نشانهآن است که به جنس مخالفیدل داده است، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفیدیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
  • اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام میکند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد .
  • اگر مردیدر خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بیوفاییخواهد شد . بعد از چنین خواب یهر نوع معامله ایباید با احتیاط و محافظه کاریانجام شود .
  • اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوریکنید ، این خواب بدنامیو رسواییبه دنبال دارد .
  •  اگر خواب ببینید با آبیگل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکیشما هستند .
  • اگر بیوه زنیخواب ببیند استحمام میکند ، نشانه آن است که از پیمانهایقبلیخود دست برداشته است و در انتظار شوهریدیگر است .
  • اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .
  • استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدیدر انتظار شماست .
  •  استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتیطولانیسلامت خواهید بود . و با شادمانیزندگیخواهید کرد .
  •  آب تنیو شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلیمورد علاقه به دست خواهید آور

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.