تعبیر خواب زندان و زندانی شدن چیست؟

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن چیست؟

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن و حتی نوع زندان آن تعبیرات و معانی بسیار متفاوتی دارد و حتی نظر معبران غربی و اسلامی با یکدیگر کاملا متفاوت میباشد معبران غربی معتقدند که تعبیر خواب زندان نشانه حبس و زندانی شدن میباشد.

تعبیر خواب زندان
معبرین غربی:

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی‌توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس راحتی کنید.
دیدن زندان در خواب می‌تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی‌رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می‌چرخد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زندان در خواب، نشانه آن است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 

تعبیر خواب زندان نا آشنا (مجهول)
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

 

تعبیر خواب زندان آشنا (معروف)
ابن سیرین:  اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

 

تعبیر خواب زندانی شدن
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می‌گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

 

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *