تعبیر خواب سجده و سجده کردن بر بت و آتش چیست؟

تعبیر خواب سجده و سجده کردن بر بت و آتش چیست؟

تعبیر خواب سجده کردن چیست؟

تعبیر خواب سجده کردن برای خدا مطمئنا تعبیر بسیار خوبی برای فرد دارد ولی اگر این سجده کردن برای آتش و بت باشد مطمئنا تعبیر جالبی برای فرد ندارد که در زیر تمامی این تعبیرات از دید معبران را برای شما قرار داده ایم.

سجده کردن عملی است که در نماز و یا پس از به خیر گذشتن حادثه‌ای به عنوان سجده شکر انجام می‌دهیم ولی در بعضی مواقع در رؤیا سجده بر به غیر از باری تعالی مشاهده می‌شود که با تعبیری متفاوت همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب سجده کردن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سجده حق تعالی می‌کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد. اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می‌کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید.

 

تعبیر خواب سجده کردن بر بت
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که بتی را بر گزیده‌اید و در مقابل او سجده می‌کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می‌شوید و به شدت از آن پیروی می‌کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می‌افکنید.

 

تعبیر خواب سجده کردن بر آتش
حضرت دانیال گوید:

اگر که آتش را می‌پرستید و سجده می‌کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.
اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می‌کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود.

 

تعبیر خواب سجده بر آفتاب
امام صادق (ع): اگر بیند که آفتاب را سجده کرد، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید.

 

تعبیر خواب سجده کردن دیگران بر او
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کسی وی را سجده نمود، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.