تعبیر خواب سرماخوردگی همراه با سرفه و آب ریزش بینی چیست؟

تعبیر خواب سرماخوردگی همراه با سرفه و آب ریزش بینی چیست؟

تعبیر خواب سرماخوردگی همراه با سرفه چیست؟

معبران تعبیرات بسیاری برای تعبیر خواب سرماخوردگی ارائه داده اند که این تعبیرات اگر سرما خوردگی با سرفه و آب ریزش بینی باشد میتواند متفاوت باشد در زیر این تعبیر خواب بر اساس نظر معبران اسلامی ارائه شده است.

دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می‌تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده‌اند دیده شود که این خواب تعبیری به همراه ندارد ولی اگر شما در این حالت قرار ندارید و خواب سرماخوردگی مشاهده کردید می‌توان تعابیری را برای آن بیان کرد. سرما خوردگی‌ها می‌توانند همراه با سرفه، آب ریزش بینی، تب و… باشند که هر کدام از این موارد تعابیر جداگانه‌ای دارند. به طور کلی معبرین چینی برای دیدن سرماخوردگی در خواب می‌گویند:

 

دیدن سرماخوردگی در خواب به این معناست که حوادث و اتفاقات ناگواری که برای شما رخ داده به زودی به پایان می‌رسد و به آرامش خواهید رسید.

دیدن سرما خوردگی همراه با سرفه نشانه به دست آوردن شانسی خوب برای شروع کردن کار با دیگران است.
اگر در خواب دیدید که کودکان از سرماخوردگی رنج می‌برند دلالت بر این دارد که برنامه‌های در حال انجام شما به دلایل مشخصی متوقف خواهند شد.

 

تعبیر خواب آب ریزش بینی
حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

 

محمد بن سیرین گوید: آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند. محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

 

تعبیر خواب سرگیجه
بیتون می‌گوید: سرگیجه داشتن در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب سرفه کردن
جابر گوید: اگر دید سرفه در گلوى او بماند، چنان که نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دید او را سرفه‌ه‏اى پیدا شد، از جمله سرفه‌ پیران، چنان که خلط می‌‏انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه‏ جوانان پیدا گردید، همین تأویل دارد.

 

حضرت صادق علیهه‌‏السلام فرماید: اگر کسى به خواب دید که می‌‏سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

 

بیتون می‌‏گوید: سرفه کردن در خواب، علامت بیمارى است. شنیدن صداى سرفه‏ دیگران در خواب، علامت آن است که به موفقیت می‌‏رسید.

 

تعبیر خواب تب کردن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب‌های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می‌توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی‌ها و چه بدی‌ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می‌شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می‌افتد و نگرانی شدید ایجاد می‌کند.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *