تعبیر خواب سفره و سفره نو انداختن نشانه چیست؟

تعبیر خواب سفره و سفره نو انداختن نشانه چیست؟

تعبیر خواب سفره نشانه چیست؟

سفره نشانه برکت و منفعت میباشد تعبیر خواب سفره و سفره انداختن در خواب میتوانه نشانه این باشد که به زندگی شما برکت و خیر خوشی وارد میشود

دیدن سفره در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نشانه سه مورد است.

 • نشانه پیشرفت و فعالیت‌های اجتماعی
 • ناهماهنگی‌های داخلی، عدم شادی (مخصوصاً اگر سفره کثیف باشد)
 • رازها و اسرار خانواده یا محرومیت

تعبیر خواب سفره

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگ‌تر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود.

اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

 • کنیز
 • خدمتکار
 • سفر
 • کسب و معیشت (کسب معاش و روزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت‌های بسیار نهاده‌اند.

سفره نعمت است و خیر و برکت.


تعبیر خواب سفره نو و تمیز

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.


تعبیر خواب سفره کثیف

محمدبن سیرین گوید: اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.


مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده‌اند از راه غیر صحیح سود می‌برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است.
 • اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده‌اند و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می‌شود و از این رهگذر غصه دار می‌شویم

لوک اویتنهاو می‌گوید: کثیف: بی نظمی


تعبیر خواب سفره بزرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.


مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شما گسترده‌اند یا سرمیزی نشسته‌اید که انواع غذاها روی آن هست خواب شما خبر می‌دهد که به نعمت می‌رسید ولی حق انتخاب دارید.

از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می‌گیرد و می‌خورد این خواب نیز می‌گوید به نعمت می‌رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید.

اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده‌اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت‌ها اندک است یعنی به جایی می‌رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می‌شوید اما نصیب و سهم کمی می‌برید.


تعبیر خواب سفره کوچک

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می‌کنید.


تعبیر خواب غذا خوردن همراه دیگران

مطیعی تهرانی:

چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته‌اند و دیگران نیز هستند و می‌خورند و می‌ریزند خواب شما خبر می‌دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می‌کنند.

اگر آن‌ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می‌دهند.

سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می‌رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می‌شود.


تعبیر خواب تکاندن سفره

مطیعی تهرانی: چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می‌دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد. برخی از معبران قدیمی نوشته‌اند تکاندن سفره بذل و کرم است.


تعبیر خواب سفره سفید

مطیعی تهرانی: رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ‌های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست.


لوک اویتنهاو می‌گوید: سفید: نظم


تعابیر دیگر سفره و غذا خوردن در آن

مطیعی تهرانی:

 • اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.
 • اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *