تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب سوزن و دوختن لباس نشانه چیست؟

تعبیر خواب سوزن نشانه چیست؟

معبران برای تعبیر خواب سوزن نظرات بسیار متفاوتی دارند بعضی از آنها اعتفاد دارند که داشتن سوزن نشانه برآورده شدن حاجت فرد میباشد که در زیر بطور کامل در این بار توضیح داده شده است.


تعبیر خواب سوزن و دوختن با آن چیست؟

ابن سیرین گوید:

  • اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می‌دوخت، دلیل که شغل‌های پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.
  • اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که جامه می‌دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد.


جابرمغربی گوید: اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلاً به هم متصل بوده‌اند استفاده می‌گردد می‌توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هایی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید.

اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید.

خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد.

تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

داشتن یک سوزن: محاکمه و محکومیت
سوزنی را نخ کردن: از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن


آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می‌کنید، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.
نخ کردن سوزن در خواب، علامت آن است که گرفتاری دیگران، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد.
اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می‌شکند، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.


هانس کورت می‌گوید: دیدن سوزن شکسته در خواب، بیانگر بدشانسى است. اگر خواب ببینید که سوزنى را نخ می‌کنید، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.


تعبیر خواب گم شدن و پیدا شدن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود


مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.


آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می‌گردید، علامت آن است که به نگرانی‌های بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.
پیدا کردن سوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی باوفا است.


هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که سوزنى پیدا کرده‏‌اید، به این معنا است که با افراد جدیدى آشنا می‌شوید.


لوک اویتنهاو: پیداکردن سوزن: رازهای خانوادگی را برملا نکنید


تعبیر خواب فرو رفتن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزه به جایی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به مأکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.


لوک اویتنهاو می‌گوید: سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد.


تعبیر خواب دادن و بخشیدن سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می‌آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می‌طلبید و به شما یاری می‌شود.


لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه گرفتن سوزن: از بین رفتن یک دوستی


تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

مطیعی تهرانی: در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *