تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک و کشتن سوسک در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب سوسک  نشانه چیست؟

سوسک جز حشرات موذی و ضعیف است در زیر تعبیر خواب سوسک و کشتن سوسک های موذی را برای شما قرار داده ایم. و دیدن خواب سوسک نمیتواند نشانه خوبی باشد.

دیدن سوسک در خواب از نظر و دیدگاه معبرین با یکدیگر اختلافات و تفاوت‌هایی دارد. معبرین غربی در برخی موارد سوسک را احساس حرارت و گرمی بیننده خواب دانسته و در برخی دیگر خبر از حادثه‌ای غم بار می‌دهند.

این اختلافات می‌تواند ناشی از در نظر گرفتن سوسک به عنوان سمبل و نمادهای مختلف باشد.


تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد.


مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می‌گردد می‌توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.


معبرین غربی:

  • دیدن سوسک در خواب اغلب نشانه احساس گرم و پر حرارت بودن شما در رابطه با دیگران است.
  • اطرافیان شما بایستی از وجود این حرارت و هیجان آگاهی داشته باشند تا به شما حسادت نورزند.
  • در بعضی موارد سوسک‌ها خبر از حادثه ای ناگوار و یا غم و اندوه می‌دهند.
  • اگر در خواب دیدید سوسکی از بالا به پایین افتاد پروژه کاری شما متوقف خواهد شد.

تعبیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.


آنلی بیتون: اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.


برایت می‌گوید: اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان موفق می‌شوید


تعبیر خواب سوسک‌های زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.


معبرین غربی: دیدن سوسک‌های فراوان می‌تواند در خواب سمبل بدست آوردن باشند. فروتنی شما عامل و محرک جذب شدن اطرافیانتان به شماست.


تعبیر خواب سوسک بالدار و راه رفتن سوسک

معبرین غربی:

  • اگر در خواب دیدید که سوسکی روی سر شما در حال حرکت است نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود.
  • اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد.
  • پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) نشانه شانس در کار و عشق است.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می‌رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *