تعبیر خواب سگ و دیدن خواب سگ آشنا نشانه چیست؟

تعبیر خواب سگ و دیدن خواب سگ آشنا نشانه چیست؟

تعبیر خواب سگ نشانه چیست؟

تعبیر خواب سگ از دید بزرگان عالم خواب بسیار متفاوت میباشد و هرکدام نظر بسیار متفاوتی با یکدیگر دارند دیدن سگ در عالم خواب نشانه دشمن پست میباشد و اگر این سگ آشنا باشد یعنی دشمن شما آشنا است.

معبران غربی در مورد سگ تعابیری دارند که با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوت است. این تفاوت از آن جا ناشی می‌شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن‌ها با سگ دارند، فرق می‌کند. برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می‌گذارد. غربی‌ها سگ را بهترین دوست انسان می‌دانند لذا در تعبیر خواب‌های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم. آن‌ها دهان سگ را می‌بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می‌شناسیم. بنابراین بایستی از تعابیر و تفاسیر نعبرین اسلامی در مورد دیدن سگ در خواب استفاده کنیم

 

تعبیر خواب سگ
محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

 

دشمن.
پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
مردمان غماز (افراد سخن چین).

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.

 

تعبیر خواب حمله کردن و گاز گرفتن سگ
محمدبن سیرین گوید:

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود

 

مطیعی تهرانی: اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب مبارک نیست. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند

 

تعبیر خواب فرار کردن از سگ
محمدبن سیرین گوید:  اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.

 

تعبیر خواب سگ شکاری
اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

 

تعبیر خواب سگ آشنا
مطیعی تهرانی: چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب سگ غریبه
مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

 

تعبیر خواب صدای سگ
مطیعی تهرانی:  صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد.

 

تعبیر خواب سگ بسته
مطیعی تهرانی:  اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته‌اید و همراه می‌برید با کسی دوستی و مؤانست می‌کنید که درشان شما نیست.

 

تعبیر خواب غذا دادن به سگ
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

 

تعبیر خواب ترساندن سگ
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

تعبیر خواب دیدن سگ‌های زیاد
مطیعی تهرانی: اگر دیدید سگ‌های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *