تعبیر خواب شربت

تعبیر خواب شربت و نوشیدن شربت چیست؟

تعبیر خواب شربت چیست؟

تعبیر خواب شربت بدلیل شیرینی آن میتواند خوب باشد و بهتر است بدانید چون شربت از میوه ها تهیه می شود هر شربتی با طعم خاصی تعابیر گوناگونی میتواند داشته باشد که در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

شربت از نوشیدنی‌هایی است که مواد تشکیل دهنده آن میوه‌ها بوده و به تعبیر معبرین غربی سمبل تازگی و اهمیت دادن به رشد و پرورش است.

البته این گونه خواب‌ها همواره بسته به طمع نهایی شربت می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد که ابن سیرین در این مورد تفاسیری را بیان کرده است.


تعبیر خواب شربت, شربت شیرین

محمدبن سیرین گوید: خوردن شربت، چون به طعم شیرین بود و خوشبوی بود، مثل شربت سیب و شربت انار، بر شش وجه باشد

  • پاکی دین
  • منفعت
  • علم مفید
  • عمردراز
  • عیش خوش
  • ذکر حق تعالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلمه کلی شربت‌ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند مال و سلامت و رفاه و فرح و شادی است.


شربت لیمو و نارنج

محمدبن سیرین گوید: اما شربت‌هایی که ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج و آن چه بدین ماند، دلیل غم و اندوه باشد.


شربت تلخ

محمدبن سیرین گوید: شربت‌هایی که به طعم تلخ باشد و به بوی ناخوش دلیل بر منفعت بود از دنیا و آخرت


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر طعم غیر شیرین داشته باشد اندوه و رنج است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی خاطر می‌دهد. در مورد رنگ شربت‌ها نیز حکم همین است که اگر به بوی زننده باشند کینه و نفرت تعبیر می‌شود. رنگ‌های غیر طبیعی نیز خوب نیستند.


شربت دارویی

محمدبن سیرین گوید: شربت‌هایی که از بهر دارو خورند، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیا بود.


تعبیر خواب شربت سکنجبین

محمدبن سیرین گوید: سکنجبین به خواب، چون شیرین بود، خوردن آن در خواب مال و روزی بود که آسان به دست آید و چون ترش بود، دلیل که مال با غم و اندوه به دست آید.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیماری، سکنجبین به خواب بیند، اگر شیرین بود شفا یابد، اگر ترش بود، بیماری او به درازا کشد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از سرکه و عسل که به میزان و مقدار معین در هم می‌آمیختند و از مخلوط آن شربتی خوشگوار و معطر و فرح بخش به وجود می‌آوردند.

اگر در خواب ببینید که سکنجبین می‌خورید چنانچه شیرین بود و شرینی آن را حس کردید پول و نعمتی به دست شما می‌رسد که موجب خوشحالی شما می‌گردد و اگر ترش بود غمی در کمین شما نشسته.

همین حالت است اگر سکنجبین به دیگری بدهید. چنانچه بدانید سکنجبین ترش به او می‌دهید عالما عامداً او را غمگین می‌کنید و آزارش می‌دهید و چنانچه بدانید آنچه می‌دهید شیرین است نیکی می‌کنید و موجبات خوشدلی او را فراهم می‌آورید.


تعبیر خواب شربت نعناع

آنلی بیتون:

نوشیدن شربت نعناع در خواب، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجهی لذت خواهید برد.

  • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد.
  • اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‌نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

تعبیر خواب خوردن شربت خراب و فاسد

معبرین غربی گویند:

به تعبیر معبرین غربی خوردن شربت‌های درست شده از میوه‌های تازه نیاز بدن به تازه شدن و تغذیه را برآورده می‌کند و دیدن آن در خواب می‌تواند نیاز روح و جسم به تقویت شدن باشد.

دیدن و خوردن شربت فاسد شده در خواب نشانه‌های خوبی به همراه ندارد.زندگی شما به سمت و سویی خوب پیش نمی‌روند و مشکلات در تمامی مراحل زندگی در اطراف شما هستند.

اگر کودکان در خواب شربت فاسد می‌نوشند این خواب نشان دهنده نیاز کودکان به مراقبت و توجه بیشتر است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *