تعبیر خواب شفای بیمار چیست؟

تعبیر خواب شفا یافتن و بهبودی از بیماری نشانه چیست؟

تعبیر خواب شفا یافتن چیست؟

تعبیر خواب شفا یافتن بیمار میتواند نشانه بسیار خوبی برای فرد بیمار باشد و در واقعیت میتواند نشانه سلامتی کامل برای بیمار باشد بنابراین برای اینکه بتوانید تعبیر کامل آنرا بخوانید نظر معبران را در زیر مطالعه نمایید.


تعبیر خواب بهبودی مریض

ابن سیرین:

  • اگر بیماری بیند که شفا یافته و بیماریش بهبود یافته است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد.
  • اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب شفا یافتن

معبرین غربی با بهره گیری از تعبیر خواب اسلامی

  • اگر بیماری در خواب دید که شفا یافته و بهبود پیدا کرده است و پس از صحبت با افراد دیگر خانه را ترک کرد نشانه بهبود یافتن او در واقعیت است
  • اگر در خواب دید که پس از شفا پیدا کردن بدون صحبت خانه را ترک کرد نشانه مرگ اوست.

معبرین غربی بدون بهره گیری از تعبیر خواب اسلامی

دیدن بهبودی پس از بیماری در خواب به شما می‌گوید که مراقب سلامتی خود باشید تا بیماری شما مجدداً باز نگردد.


لوک اویتنهاو می‌گوید: پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.