تعبیر دیدن شلوار در خواب چیست؟

تعبیر خواب شلوار وپوشیدن آن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شلوار چیست؟

معمولا تمامی معبران تعبیر بدی برای تعبیر خواب شلوار و پوشیدن آن ارائه نداده اند و این خواب میتواند نشانه کار و محل کار و همچنین اتفاقاتی که میتواند در آنجا رخ دهد را برای شما روایت کند.

معبرین کهن و قدیمی شلوار را به زنی عجمی تعبیر کرده‌اند البته امام جعفر صادق دیدن شلوار در خواب در وجه اول به زن تعبیر کرده‌اند و این تفسیر صحیح تر است نسبت به زن عجمی.

مطیعی تهرانی دیدن شلوار در خواب را اینگونه بیان می‌کند “شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می‌یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه عاطفی ندارد”


تعبیر خواب شلوار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

 • زن
 • کنیزک
 • خادم

مطیعی تهرانی: البسه و پوشاک در خواب نشان دهنده‌نقش هایی هستند که ما در زندگی ایفا می‌کنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامی‌باشند.

اگر در خواب، پوشیدن یا در آوردن شلوار، محور قرار گرفته باشد، به احتمال زیاد در رابطه بانقش تان در محل کار، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤالاتی پیش آمده است.

با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این که چه کسی‌شلوار به تن داشت، می‌توانید به راحتی این گونه‌خوابها را تعبیر نمایید.


آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن شلوار در خواب، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد.

اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.


برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شلوار مى‏پوشید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.


تعبیر خواب شلوار (معبرین کهن)

محمد بن سیرین گوید: به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون.

 • اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند.
 • اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند.
 • اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد.
 • اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.
 • اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

تعبیر خواب گم کردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده‌اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اضطراب می‌شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد.


برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دیگران شما را آزار مى‏دهند.


تعبیر خواب درآوردن شلوار و بیرون رفتن

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.
 • اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.

تعبیر خواب شلوار پاره و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.


ابراهیم کرمانی: اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.


تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید.


تعبیر خواب شلوار گشاد و تنگ

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید
 • اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.

تعبیر خواب پوشیدن شلوار دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.


تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتناسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.


تعبیر خواب شلوار پشت و رو و رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان به شما دروغ می‌گوید و احیاناً خیانت می‌کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی.
 • اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد.
 • اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌گیرید.
 • اگر سبز باشد به سفر می‌روید و در پایان غمگین می‌شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *