تعبیر خواب شکستن پا و بریده شدن آن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شکستن پا و بریده شدن آن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شکستن پا چیست؟

تعبیر خواب شکستن پا و بریده شدن آن میتواند تعبیر خوبی نداشته باشد و نشانه از دست رفتن قابلیتی باشد که فرد میتواند در زندگی واقعی خود داشته باشد را نشان دهد.

دیدن شکستن اعضایی که در بیداری سالم هستند بیشتر به معنای از دست رفتن قابلیتی است که می‌توان با آن عضو انجام داد به طور مثال با استفاده از پا می‌توانیم حرکت کنیم، راه برویم و درآمد کسب کنیم و معبرین اسلامی دیدن شکستن آن را نشانه ای برای از بین رفتن مال و یا عدم توانایی در کسب ثروت بیان کرده‌اند.

 

تعبیر خواب شکستن پا
اصفهانى گوید: اگر به خواب بیند که اندامى از اندام‏هاى او بشکست، دلیل زیان است به سبب خوشى که بدان اندام تعلق دارد.

 

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد.
اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.

 

معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید استخوان پایتان شکسته است، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکست‌هایی خواهید خورد.

 

لیلا برایت: شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

تعبیر خواب پای فلج
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.
چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

 

تعبیر خواب شکستن زانو
محمدبن سیرین گوید:

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.