تعبیر خواب شیر جنگل

تعبیر خواب شیر جنگل از نوع نره و ماده نشانه چیست؟

تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

شیر جنگل دشمن انسان ها و بسیار خطرناک و بی رحم میباشد و تعبیر خواب شیر جنگل چه ماده و چه نر باشد میتواندبرای فرد خطرناک میباشد و نشان دهنده دشمن خطرناک برای فرد است.

دیدن شیر جنگل همانگونه که در بیداری ترسناک و هراس انگیز است در خواب نیز افرادی که از آن‌ها ترسی بیش از حد داشته‌ایم به صورت شیر پدیدار می‌گردند.

در گذشته بیشترین ترس از جانب پادشاه بوده و بنابراین تفسیر دیدن شیر در خواب توسط معبرین اسلامی کهن به پادشاه بیان شده است.


تعبیر خواب شیر جنگل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.


ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند


جابرمغربی گوید: دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می‌دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد.

اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

 • پادشاه
 • مردی دلیر
 • دشمن قوی

لوک اویتنهاو می‌گوید: شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود


یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد


آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.
 • اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.
 • دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
 • یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
 • شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

تعبیر خواب جنگ با شیر

ابن سیرین: اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می‌کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد.

اگر بیند که شیر از عقب وی می‌آمد و به وی نمی‌رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.


جابر مغربی: اگر بیند شیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد.


لوک اویتنهاو:

بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر: پیروزی


آنلی بیتون: اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می‌غرد و دندان‌هایش را با خشم نزدیک صورتتان می‌آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.


تعبیر خواب حمله شیر جنگل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم.

اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم.


ابن سیرین: اگر در خواب بیند که از شیر می‌گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد


آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.


تعبیر خواب نشستن بر پشت شیر

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.


جابرمغربی گوید: اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.


آنلی بیتون: اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

 1. با سلام خواب دیدم ی آغل گوسفند داریم که در کنار آغل یک جفت شیر نر و ماده لاغر مدت دوشبانه روز بدون توجه به ما واغل در حال جفت گیری هستند

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *