تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب صحبت با مرده و دعوت شدن از طرف مرده چیست؟

تعبیر خواب صحبت با مرده چیست؟

تعبیر خواب صحبت با مرده میتواند برای شما بسیار نیکو میباشد.

در زیر همصحبت شدن با مرده و دعوت شدن از سوی او میتواند تعبیرات بسیار متفاوتی داشته باشد در زیر تعبیرات معبران غربی برای شما قرار داده شده است.


تعبیر خواب صحبت با مرده (حرف زدن با مرده)

محمد بن سیرین:

  • اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.
  • اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.
  • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
  • اگر دید مرده از خانواده او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

مطیعی تهرانی: اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.


یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
  • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون:

  • اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
  • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *