تعبیر خواب صدف و فروش صدف چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صدف و فروش صدف چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صدف چیست؟

همانطور که صدف زیبایی پنهانی دارد در خواب نیز نشان دهنده زیبایی پنهان در فرد میباشد که تعبیر خواب صدف و فروش صدف را برای شما از زبان معبران بسیار معروف قرار داده ایم.

تعبیر خواب صدف و مروارید درون آن
معبرین غربی گویند:

صدف در خواب نماد سکون، رمز آلود بودن و زیبایی‌های پنهان است. همچنین در تعابیری دیگر صدف را نماد بدنی دانسته‌اند که در وجود خود گوهر و مرواردی را نگاه داشته است. دیدن صدف در رؤیا نشان می‌دهد که شخصیت شما به وسیله ناراحتی‌هایی که در زندگی به خود دیده است در حال شکل گرفتن است.
در برخی موارد صدف به معنای روابط جنسی نیز تعبیر شده است که معمولاً این تعبیر برای زنان بیان می‌شود.
صدف‌ها معمولاً نشان دهنده مدیتیشن، درون و تغییرات هستند به دلیل مروارید درونی آن صدف‌ها نماد و سمبل زیبایی، فروتنی، ثروت و درایت نیز محسوب می‌گردند. اگر تعداد زیادی صدف در اطراف خود دیدید زندگی راحت به همراه فرزندان زیاد برای شما پیش بینی می‌گردد.
اگر در رؤیا صدف بفروشید موفقیتی بزرگ در زمینه کاری و یا عشقی ماندگار در روابط شخصی خود بدست خواهید آورد.

به طور کلی تعبیری که برای صدف بیان می‌گردد همواره به دیدن مروارید درون آن بستگی خواهد داشت.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

صدف: خبرهای بد از دور دست‌ها
جمع کردن آن‌ها: شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت
صدف‌های خالی: ضرر
صدف‌های پر: کامیابی


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.