تعبیر خواب طناب و به دار آویختن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب طناب و به دار آویختن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب طناب چیست؟

تعبیر خواب طناب میتواند سررشته کاری باشد که در دستان شما است بنابراین در زیر تعبیر خواب طناب و به دار آویختن را برای شما توسط معبران اسلامی و غربی قرار داده شده است.

تعبیر خواب طناب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

طناب در خواب کاری است که می‌کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می‌دهد.
اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته‌اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی‌شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده‌اید.
اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می‌کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می‌برید و قطع می‌نمایید.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: طناب: تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است، خطر

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن طناب در خواب، نشانه آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی‌هایی خواهد کرد

 

تعبیر خواب بند رخت
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که مثلاً به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می‌بندید که رخت‌های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می‌شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی. البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه گیری شود.

 

تعبیر خواب به دار آویختن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته‌اند و از زمین پای شما بلند می‌شودشان و مقام و مرتبه شما بالا می‌رود و ارتقا می‌یابید، محبوب می‌شوید. غالباً کسانی که طناب در خواب می‌بینند در همین دو زمینه است. یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می‌گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد. حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزلشان است و سقوط اجتماعی.

مسئله مرگ با دار در این نوع خواب‌ها مطرح نمی‌شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می‌گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می‌جوید و دار را برمی گزیند. اگر از طناب پایین بیایید باز تنزلشان است.

 

تعبیر خواب بستن با طناب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که دست‌های شما را با طناب بسته‌اند کاری پیش می‌آید که نمی‌توانید انجام دهید و در واقع وا می‌مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی‌توانید.

 

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته‌اند، نشانه آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد.

 

کتاب سرزمین رویاها:

شما را با طناب بسته‌اند: موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می‌شود.
دیگران را با طناب بسته‌اند: دردسرها شما را کلافه خواهند کرد.
اشخاصی شما را با طناب می‌بندند: دریک دام می افتید.
شما دیگران را با طناب می‌بندید: پریشانی و ضرر مالی.

 

تعبیر خواب گره زدن طناب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید طناب می‌بافید پیمان می‌بندید یا نذر می‌کنید.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: گره زدن طناب: شما به کسی آزار خواهید رساند

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: گره یک طناب را باز می‌کنید: یک راز فاش خواهد شد.

 

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن از طناب
لوک اویتنهاو می‌گوید: بالا رفتن از یک طناب: به بیراهه می‌روید

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از طنابی بالا می‌روید، نشانه آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می‌برید.
اگر خواب ببینید از طنابی پایین می‌آیید، نشانه آن است که در امیدبخش‌ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب راه رفتن روی طناب
آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می‌روید، نشانه ان است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می‌یابید.
اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می‌روند، نشانه آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد.
اگر خواب ببینید با بچه‌ها از روی طناب می‌پرید، نشانه آن است که با خودخواهی فکر می‌کنید وظایف بچه‌ها مطابق وظایفی است که بزرگ‌ترها دارند.
اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می‌گیرید، نشانه آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می‌شوید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.