تعبیر خواب شکستن ظرف چیست؟

تعبیر خواب ظرف و ظروف شکسته در خواب چیست؟

تعبیر خواب ظرف چیست؟

مطلب زیر تعبیر خواب ظرف و شکستن ظرف را برای شما قرار داده ام این خواب میتواند تعبیری مانند داشتن یک خدمتکار میباشد در زیر تعبیرات بیشتری نیز برای شما قرار داده ایم .


تعبیر خواب ظرف

  • دیدن ظرف و یا ظروف به طور کلی و با توجه به تعابیر معبرین بدست آوردن خدمتکار است.
  • اگر در خواب مشاهده کردید که در ظرفی نوشیدنی خوب یا آبی ریخته شده است نشانه کسب سود و منفعت مالی برای بیننده خواب است.
  • دیدن قفسه‌هایی پر از ظروف درخشان، نشانه ازدواجی موفق است.
  • دیدن ظروف در خواب، علامت کامیابی و سعادت است. دیدن ظروف خاک گرفته، علامت آینده ای نامطلوب است.

تعبیر خواب ظرف شکسته

ظرف سوراخ یا شکسته در خواب بیشتر به آسیب و بیماری خدمتکاری است که در اختیار گرفته‌اید.

برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که ظرفى را می‌شکنید، به این معنا است که اقبال به شما رو خواهد کرد.


تعبیر خواب خرید و فروش ظروف

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد.

اما اگر به علتی ظرف‌ها بشکنند، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد.


تعبیر خواب ظروف (قابلمه و بشقاب)

دیدن قابلمه در خواب چه مفهومی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته می‌شود و گاه نیز دو یاسه ظرف با یک دسته به هم متصل می‌شوند از آن نوع که بچه‌ها به مدرسه می‌برند یا کارگران برای بردن غذا به محل کار خویش از آن استفاده می‌کنند.

این جا هدف همین ظرف است نه دیگ و دیگدان و دیگچه که در آشپزخانه‌ها درون آن‌ها غذا پخته می‌شود.

دیدن این نوع قابلمه در خواب نشان سفر است و مسافر.

چنانچه در خواب دیدید که قابلمه ای دارید و همراه خویش می‌برید به سفر می‌روید و اگر دیدید قابلمه ای برای شما می‌آورند مسافری به شما وارد می‌شود یا مهمانی به خانه شما می‌آید که از راهی دور آمده و شب و روزی می‌ماند.

اگر دیدید قابلمه ای هست و شما از درون آن غذا می‌خورید سوغات دریافت می‌کنید.

ارزش سوغات بستگی دارد به میزان علاقه و اشتهای شما نسبت به غذایی که از درون آن قابلمه می‌خورید.

اگر یدید که همسرتان قابلمه دوتائی و سه تائی را از غذا پر می‌کند و می‌بندد صاحب فرزند می‌شوید.


تعبیر خواب بشقاب چیست؟

لیلا برایت می‌گوید:مشاهده‌ی بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است.

اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‌دهنده‌ی آن است که در یکی از کارهایتان سود فراوانی نصیب می‌شود.


آنلی بیتون می‌گوید:

  • مشاهده‌ی بشقاب مسی در خواب، بیانگر آن است که عده‌ای تلاش می‌کنند تا خانواده‌تان را از هم بپاشند.
  • دیدن بشقاب در خواب، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.