تعبیر خواب عشق

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن چه نشانه ای میتواند داشته باشد؟

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن چیست؟

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن تعبیر بسیار جالبی نمیتواند داشته باشد و عاشق شدن نشان دهنده حرص و طعم آدمی میباشد که در زیر  بطور کامل توسط معبرین تفسیر شده است.

عشق و عاشق شدن در خواب به تعبیر معبرین اسلامی بیانگر حرص و طمع است در صورتی که به تعبیر معبرین غربی عاشق شدن یعنی رفتن به سمت خطر


تعبیر خواب عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر.

ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود. در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست.

عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است.


تعبیر خواب عاشق شدن

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید.

باید کمی بیشتر مراقب باشید و اطمینان از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید در کنار مراقب از خود بایستی به خود نیز اعتماد داشته باشید.

هرگز به دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن به اهداف خود تسلیم نشوید.


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد.

اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود.

اگر بیند که از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.


مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید عاشق شده‌اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می‌افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده‌اید قابل تشابه و انطباق باشد.

چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده‌اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می‌شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می‌شود.

اگر ببینید عاشق شده‌اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می‌گردد


لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • عاشق شدن: سرخوردگی
  • دیدن عشاق: شادی‌های پنهانی

تعبیر خواب عاشق شدن دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب کسی عاشق شما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و ناگوار برای شماست.


آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می‌کند، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *