تعبیر خواب نیش زدن عقرب چیست؟

تعبیر خواب عقرب و نیش زدن عقرب نشانه چیست؟

تعبیر خواب عقرب چیست؟

تعبیر خواب عقرب و کژدم میتواند نشانه دشمنی باشد و این دشمن یک دشمن ضعیف است که در زیر به تعبیرات بیشتر در این مورد به شما اشاره میکنیم که توسط معبران غربی و اسلامی در زیر قرار داده شده است.


تعبیر خواب عقرب

محمدبن سیرین گوید: دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.

  • دشمن
  • حسود
  • سخن چین

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن عقرب دشمن مکاره بود


آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عقرب در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.


معبرین غربی: دیدن عقرب شناور روی آب نشان دهنده نیاز شما به رها کردن دردها و یادگیری پذیرفتن موقعیت‌های پیش روست.


تعبیر خواب نیش زدن عقرب

ابن سیرین: اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید عقربی داشت و مردم را می‌گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.


برایت می‌گوید: اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است که به دردسر می‌افتید.


معبرین غربی:

  • دیدن و یا نیش خوردن توسط عقرب در خواب نشان دهنده موقعیت‌هایی در زندگی بیداری است که دچار ضرر و زیان می‌شوید.
  • نیش عقرب در خواب احساس مخرب، کلمات تلخ و افکار منفی هستند که برای رسیدن به اهدافتان با آن‌ها مواجه می‌شوید.

تعبیر خواب کشتن عقرب

محمد بن سیرین: اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.


تعبیر خواب خوردن عقرب

ابراهیم کرمانی: اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.


تعبیر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
  • اگر ببینی از آلت مردانه تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید:

  • اگر ببینی از فرج تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
  • اگر ببینی عقرب وارد مقعد تو شده است، یعنی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *