تعبیر خواب غیبت کردن

تعبیر خواب فحش و غیبت کردن نشانه چیست؟

تعبیر خواب فحش چیست؟

همانطور که همه میدانند فحش و ناسزا در بیداری به کسی دادن بسیار زشت و ناسزاست در زیر تعبیر خواب فحش و ناسزا دادن را برای شما قرار داده ایم که تعبیر بسیار جالب و خوبی ندارد.

فحش دادن و ناسزا گفتن همانگونه که در بیداری مناسب نبوده و رفتار زشتی تلقی می‌گردد دیدن آن در خواب نیز تعبیری مناسب به همراه ندارد.

برخی از معبرین فحش دادن را شکست در برابر فردی که به او ناسزا گفته شده در زندگی بیداری می‌دانند.

تعبیر خواب فحش دادن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، به این معنی است که آن شخص بر تو غلبه کرده و او پیروز و موفق خواهد شد.


ابن سیرین: اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا در حال فحش دادن و ناسزاگویی هستی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری.


آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به کسی فحش می‌دهید، معنایش این است که در کارهایتان موفق نمی‌شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط کار با دیگران، مبلغ قابل توجهی را از دست می‌دهید.
اگر در خواب زن جوانی به دیگران توهین کند معنایش این است که در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری که خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد.


تعبیر خواب فحش و ناسزا شنیدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی نشان دهنده این است که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد، ولی در اسرع وقت آن مشکل برطرف خواهد شد.


آنلی بیتون:

  • اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی به شما ناسزا می‌گوید، دلالت بر آن دارد که در انجام کاری دچار مشکل خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید کسی به شما فحش می‌دهد، به این معناست که دیگران در زندگی شما دخالت می‌کنند و برای شما دردسر فراهم خواهند کرد.
  • اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می‌دهند، نشانه آن است که چند نفر با او دشمنی خواهند کرد و به او حسادت خواهند ورزید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

  1. سلام،من،خواب دیدم مجلس عزای خالمه که البته ،همین ی هفته ام پیش هم مرده بماند من و دختر خالم که عزیز ترین کسمه نشستیم پشت سر یکی که بیرون از خونه بود غیبت میکردیم اخرشم همون یارو اومد گفت منکه رفتم ولی تو هیچی راجبم نمی دونستی

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.