تعبیر خواب فضله پرندگان

تعبیر خواب فضله و فضله پرندگان نشانه چیست؟

تعبیر خواب فضله چیست؟

معمولا فضله به مدفوع موش و گنجشک اطلاق می گردد در زیر به تعبیر خواب فضله پرندگان میپردازیم که یکی از این تعبیرات این میباشد که وجود زنی زیانکار در زندگی اشاره میشود.

مشاهده فضله پرندگان و ریختن آن بر سر برای بسیاری از ما رخ داده است. اما دیدن این فضله‌ها و مشاهده شدن آن بر سر در خواب چه تعبیر و مفهومی دارد؟


تعبیر خواب فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می‌نامند و تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می‌بینیم خواب ما می‌گوید زنی به ما زیان می‌رساند.


تعبیر خواب فضله پرندگان بر سر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی دیگران وارد می‌شود.

  • اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گویی دیگران به آبروی ما لطمه می زند.
  • اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می‌آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارایی.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.