تعبیر خواب فندق زیاد در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب فندق زیاد در خوای چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب فندق چیست؟

تعبیر خواب فندق زیاد در خواب میتواند نشانه مال زیاد برای فرد باشد که در زیر تعبیرات بسیار زیادی از این ماده خوراکی برای شما قرار داده ایم پس بنابراین برای تعبیر خوابتان مطالب زیر را بدقت بخوانید.

معبرین اسلامی به مانند مطیعی تهرانی دیدن فندق در خواب را بسیار نیکو می‌دانند همچنین معبرین غربی نیز فندق را سمبل تعطیلات، تفریح و سرگرمی دانسته و دیدن تعداد زیادی فندق را به بدست آوردن پول فراوان تشبیه کرده‌اند.

 

تعبیر خواب فندق
محمدبن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می‌شود. به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن فندق در خواب، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد. و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور.
خوردن فندق در خواب، علامت آن است که معاشرت‌های نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

 

معبرین غربی گویند:

دیدن فندق در خواب اشاره به شادمانی، لذت و اوقات خوش دارد. اگر در خواب دیدید که فندق می‌خورید نشانه سفر در تعطیلات به همراه همسر و خانواده است. اگر با ترک خوردن و شکستن پوسته فندق موفق به خوردن آن شدید این خواب نیز اشاره به سفر دارد این بار سفری نسبتاً طولانی در انتظار شماست.
اگر فقط مغز فندق را خوردید سفر شما در تعطیلات کوتاه مدت خواهد بود.
دیدن خمیر فندق در خواب اشاره به خریدن وسایل راحتی برای منزل دارد.
اگر فندقی را بر تنه درخت مشاهده کردید در آینده ای نزدیک وسایل و اجناس بزرگی را خواهید خرید. این خواب را نیز می‌توان به باغی با کیفیت تفسیر کرد.
دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

 

تعبیر خواب شکستن پوست فندق
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که فندق پوست می‌کنید و می‌خورید نعمتی حاصل می‌کنید که همان طور باید از زائده‌های آن بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

 

ابن سیرین می‌گوید: داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

مؤلف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو می‌گوید که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

 

اچ میلر می‌گوید: شکستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام کارهاى زیاد است.

 

تعبیر خواب درخت فندق
دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است.

 

اچ میلر: دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.