تعبیر خواب قارچ بزرگ چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قارچ بزرگ چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قارچ چیست؟

تعبیر خواب قارچ بسیار نامطلوب میبشاد بطوریکه معبرین اینگونه آنرا تعبیر کرده اند که بدست آوردن مال و ثروتی از راه غیر مشروع و حرام میباشد که میتوانید در زیر تعبیرات بیشتری میتوانید بخوایند.

تعابیری را که معبرین برای قارچ بیان کرده‌اند بر اساس تکثیر و رشد قارچ وحشی است به این صورت که مطیعی تهرانی در جای آورده است ” قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می‌شود. زمان پیدایش قارچ بلا فاصله بعد از باران تند و رعد و برق است و به همین علت نوشته‌اند که قارچ خلق الساعه است و اصلاً رعد و برق آن را به وجود می‌آورد. کسانی که در حاشیه این نوع جنگل‌های بسیار مرطوب زندگی می‌کنند بلافاصله بعد از رعد و برق و باران به جنگل می‌روند و قارچ جمع می‌کنند.” و در انتها با توجه به این تفاسیر قارچ را مال حرام و ضبط شدنی می‌داند.

 

تعبیر خواب قارچ
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قارچ در رؤیا بیانگر ثروت و خواسته‌ای است که از راه حرام و غیر مشروع آن را بدست آوریم. معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته‌اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان و مستمند ضبط می‌شود. ضبط شدنی مالی است که ظاهراً می‌خرند اما بهایی ناچیز بابت آن می پردازندو به رضایت و نارضایی صاحب مال توجه نمی‌کنند زیرا قانون از آن حمایت می‌کند.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قارچ در خواب، نشانه تمایلات ناسالم و شتاب جاهلانه برای ثروت اندوزی است.
اگر دختری قارچ به خواب ببیند، نشانه آن است که با آداب و رسوم رایج مخالفت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب قارچ خوراکی و قارچ سمی
لیلا برایت:

دیدن قارچ خوراکی در خواب، بیانگر همنشینی با دوستان خوب است.
دیدن قارچ سمی در خواب، بیانگر توطئه دشمنان است.
اگر خواب ببینید که مشغول جمع آوری قارچ هستید، نشانه آن است که پا به محیط‌های خوب و مساعد می‌گذارید.

 

تعبیر خواب قارچ از دیدگاه معبرین کهن
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قارچ، زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی، به این معنی است که از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب خوردن قارچ
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که غذایی از قارچ می‌خورید پولی حرام به دست شما می‌رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می‌شوید یا گرفتار عذاب وجدان می‌گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد. حتی آن‌ها که قارچ شناسان خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد.

 

آنلی بیتون: خوردن قارچ در خواب، علامت کشیده شدن عشق به رسوایی است.

 

تعبیر خواب پیدا کردن قارچ
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ‌ها و علف‌های جنگل جستجو می‌کنید با مکر و تزویر مالی به چنگ می‌آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می‌شوید. ممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذایی که می‌خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.