تعبیر خواب قفل و کلید چیست؟

تعبیر خواب قفل و کلید چه معنایی میتواند داشته باشد؟

تعبیر خواب قفل و کلید چیست؟

تعبیر خواب قفل و کلید میتواند تتعبیر بسیار خوبی نظیر گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات شما باشد در زیر تعبیر انواع قفل و کلیدهای بزرگ و کوچک را برای شما قرار میدهیم.


تعبیر خواب قفل

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری.
 • اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

 • ساختن کار (انجام یافتن کار).
 • حجت (سلامتی).
 • منفعت.
 • زن.
 • اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او.
 • اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می‌کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید.
 • اگر دیدید که قفلی دارید که نمی‌دانید کلیدش را کجا گذاشته‌اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می‌شوید.
 • اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می‌شود، علامت آن است که می‌توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی‌شود، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب کلید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.


حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.


تعبیرهای کلید عبارت‌اند از:

 • بشارت و خبر خوش
 • رهایی از غم و اندوه
 • بهبود بیماری
 • رسیدن به آرزو
 • قوت در دین
 • برآورده شدن حاجت و خواسته
 • اجابت و برآورده شدن دعا
 • علم و دانش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یعنی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری


تعبیر خواب باز شدن قفل با کلید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید.

کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم.

کلید وسیله ای است برای گشودن قفل‌ها و درهای بسته و در خواب نیز به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می‌شود.


تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی‌دانید که به کدام قفل می‌خورد خواب شما می‌گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی‌آورید.
 • اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی‌آورید.

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنایی هست اما شما نمی‌توانید آن را بگشایید با مشکی رو به رو می‌شوید که از حل آن در می‌مانید.
 • اگر ببینید دیگری کلید می‌سازد و به شما می‌دهد خدمتی در حق شما انجام می‌دهد و راه موفقیت را به رویتان می‌گشاید.

تعبیر خواب کلید شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می‌خورید و گرفتار استیصال می‌شوید.
 • اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می‌کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می‌دارید. همه این‌ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

دیدن کلید در خواب به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • یافتن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت
 • گم کردن کلید: بگو مگو
 • کلید را به همراه داشتن: پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
 • باز کردن یک در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن کلید در خواب، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.
 • اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می‌گذارد.
 • اگر در خواب کلیدی پیدا کنید، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.
 • دیدن کلید شکسته در خواب، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادت‌هاست.
 • اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهدکرد و از این بابت رنج خواهد کشید.
 •  اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می‌گشاید، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می‌کند.
 •  اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می‌کند، نشانه آن است که در انتخاب همسر توفیق می‌یابد.
 • اگر خواب ببیند کلیدی را دور می‌اندازد، نشانه آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی‌تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می‌رساند.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *