تعبیر خواب لرزیدن تمامی اندام بدن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لرزیدن تمامی اندام بدن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لرزیدن چیست؟

تعبیر خواب لرزیدن در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد لرزیدن در خواب میتواند نشانه این باشد که شما به زودی دچار سختی خواهد شد بنابراین شما میتوانید تعبیرات بیشتری را در زیر بخوانید.

تعبیر خواب لرزیدن کل اندام
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می‌لرزید، دلیل است که سختی بیند.

 

حضرت دانیال گوید:
دیدن لرزیدن اندام‌ها به خواب در چهار وجه است.

ضعف احوال
ترس و بیم
غم و اندوه
مضرت و بیماری.

 

لرزش سر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سر او می‌لرزید، دلیل زحمت است.

 

لرزیدن گردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گردن او می‌لرزید، دلیل که امانت نگذارد.

 

لرزش شکم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند شکم او می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

 

لرزش پا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید پایش می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.