دیدن مزرعه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مزرعه گندم آفت زده چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مزرعه گندم چیست؟

تعبیر خواب مزرعه گندم میتواند بسیار خوب و عالی و همجنین بسیار بد باشد و این تعبیر خواب بستگی به نوع گندم دارد که آیا گندم دانه ای مطلوب دارد یا خیر؟ که در زیر تعبیرات بیشتری در این مورد برای شما قرار داده ایم.

تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است

ولی به طور کلی و به گفته منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می‌دهد که خیر و خوشی می‌بینید و عاقبت به خیر می‌شوید.


تعبیر خواب مزرعه آفت زده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است

به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.


تعبیر خواب کاشتن بذر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی‌هاست که به شما می‌رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد

اگر ناموفق باشد تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.


تعبیر خواب مزرعه گندم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند.
اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می‌شوید و هم دیگران.


تعبیر دیدن مزرعه در خواب به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می‌کنید، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می‌شوید.
  • اگر در خواب از مزرعه ای دیدن کنید، نشانه معاشرت‌های نشاط آور و لذتبخش است.
  • اگر در خواب مزرعه ای ببینید که تازه علف‌هایش کوتاه شده است، علامت آن است که به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.