تعبیر خواب معلم

تعبیر خواب معلم و معلمی کردن چه مفهومی برای فرد دارد؟

تعبیر خواب معلم چیست؟

وظیفه معلم و معلمی کردن میتواند راه درست و کسب علم را به فرد بیاموزد در زیر تعبیر خواب معلم و معلمی کردن میتواند نشانه این باشد که فرد با دیدن این خواب مطمئنا در راه درستی قدم گذاشته است.

دیدن معلم و استاد در خواب بیشتر در رابطه با مدرسه، محل تحصیل و یا دانشگاه است.

معلم، استاد و هر شخصیتی که در نقش فرد تربیت کننده و آموزش دهنده است نماد آموختن راه و رسم منطقی روبرو شدن با مسائل و مشکلات مختلف است.


آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن معلم مدرسه در خواب، علامت آن است که می‌خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید.
  • اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید، علامت آن است که می‌خواهید به مقامی مهم در عرصه ادبیات دست یابید.

برایت مى‌گوید: اگر خواب ببینید که با معلمى رفت و آمد دارید، نشانه‌ آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود.


تعبیر خواب معلمى کردن‌
محمد بن سیرین گوید:

  • اگر دید معلمى مى‌کرد، دلیل شرف و بزرگى است
  • اگر در نقش معلم کودکان بود، دلیل که در آن موضع سخن روا گردد.

حضرت صادق علیه‌السلام فرماید:
معلمى کردن بر شش وجه است

  • فرمانروایى
  • عز و جاه
  • منفعت
  • حکم کردن
  • معیشت
  • داورى

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.