تعبیر خواب مگس و افتادن مگس در غذا نشانه چیست؟

تعبیر خواب مگس و افتادن مگس در غذا نشانه چیست؟

تعبیر خواب مگس چیست؟

تعبیر خواب مگس و افتادن مگس در غذا میتواند نشانه و تعبیر این باشد که در اطراف شما افراد مزاحم و بی ارزشی وجود دارند که شما از وجود آنها بی خبر هستید بنابراین در زیر تعبیرات بیشتری در این مورد گذاشته شده است.

به ندرت اتفاق می‌افتد که مگسی را به تنهایی در خواب رویت کنیم. معمولاً این حشرات مزاحم روی لاشه یا گوشتی مشاهده می‌شوند و دسته جمعی حرکت می‌کنند. مگس نماد افراد مزاحم، مفتخور و بی ارزش است که با لجاجت و سمج بودن خود شخص بیننده خواب را آزار می‌دهند.

 

تعبیر خواب مگس
برایت مى‌گوید:

اگر در خواب مگس ببینید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.
اگر خواب ببینید که مگسى در دهانتان است، به این معنا است که دچار دردسر مى‌شوید.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر مگس انسان پست می‌باشد.
اگر ببینی مگس‌ها تو را گزیده‌اند مردم نسبت به تو حسادت می‌کنند.

 

ابن عباس می‌گوید:

تعبیر خواب مگس، انسان فرومایه و پست است،‌‌‌‌.
اگر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.

 

تعبیر خواب مگس در غذا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می‌آید.

 

تعبیر خواب وز وز مگس (صدای مگس)
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم‌های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می‌کنند و یاوه می گویند و سعایت آن‌ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می‌شود.
اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می‌کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می‌شود و اگر آن مگس صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می‌گوید و رغبت می‌کند و می‌خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند.

 

تعبیر خواب مگس روی لاشه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دسته ای از مگس‌ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می‌گیرند و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می‌کنند. اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس‌های بسیاری بر آن نشسته‌اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است.

 

تعبیر خواب کشتن مگس
ابراهیم کرمانی: اگر ببینی مگس را کشته‌ای شخص حسودی را مغلوب می‌کنی.

 

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که مگسى را مى‌کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى‌دهید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.