تعبیر خواب نعناع و شربت نعنانی چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نعناع و شربت نعنانی چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نعناع چیست؟

بطور کلی تعبیر خواب نعناع برای فرد غم و اندوهی میتواند بهمراه داشته باشد ولی به گفته بعضی از معبرین دیدن خواب مزرعه نعناع میتواند نشانه این باشد که به زودی درگیر یه موضوع عاشقانه خواهید شد.

گیاه نعناع از گیاهانی است که تمامی خواص پونه را داشته و تنها از لحاظ ظاهری با آن متفاوت است. معبرین اسلامی دیدن نعناع در خواب را نشانه غم می‌دانند.

 

تعبیر خواب نعناع
جاحظ می‌گوید:

تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد.
اگر در خواب ببینی در زمین و ملک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.
اگر ببینی نعناع را از زمین کندی و دور انداختی از غم و اندوه خلاص می‌شوی.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن نعناع در خواب، نشانه یافتن سرگرمی‌ها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است

دیدن نعناع سبز در مزارع، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است.

 

تعبیر خواب عرق نعناع
منوچهر مطیعی تهرانی: عرق گیاهان (نعناع) عموماً در خواب‌های ما خوب هستند.

 

تعبیر خواب شربت نعناع
آنلی بیتون:

نوشیدن شربت نعناع در خواب، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجهی لذت خواهید برد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد.
اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‌نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.