تعبیر خواب نقاشی کردن چیست؟

تعبیر خواب نقاشی کردن از زبان معبرین کهن

تعبیر خواب نقاشی کردن چیست؟

بطور کلی تعبیر خواب نقاشی و نقاشی کردن نمیتواند تعبیر خوبی برای فرد داشته باشد و میتوان گفت تعبیر این خواب میتواند بد دینی و بد مذهبی فرد بیننده خواب دارد. امیدوارم که در زیر خوابتان را بدرستی تعبیر کنید و معنی درستی از ن استنباط کنید


تعبیر خواب نقاشی به روایت معبرین کهن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن نقاشی‌گری در خواب چهار وجه بود.

  • آرایش دنیا
  • کار باطل
  • فریب
  • دروغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر دید صورت آدمی یا چیز دیگر می‌کشید، دلیل که بدمذهب است. در دیدنِ نقاش در خواب خیری نیست.


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.


ابراهیم کرمانی گوید: سوداگری و صورتگری در خواب، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.


تعبیر خواب نقاشی کردن از دیدگاه معبرین جدید و غربی

تعبیر گری می‌گوید: اگر کسی در خواب دید که صورت حیوانی را که حرام گوشت است نقاشی می‌کند، آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می‌بندد. اگر کسی خانه‌اش را در خواب رنگ می‌کرد، به دنیا و زرق و برق آن دلبستگی دارد.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

نقاشی: از امری احساس رضایت خواهید نمود
نقاشی کردن: شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت
دیدن یک نقاش: شما برنامه‌های جسورانه ای خواهید ریخت


تعبیر خواب نقاشی خانه

معبرین جدید گویند: کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر این است که چیزی برای پنهان کردن دارید یا شاید باید مراقب سلامتی‌تان باشید. اگر شخص دیگری نقاشی خانه را می‌کشد، شما ممکن است نسبت به صداقت آن شخص دچار تردید شوید.


تعبیر خواب نقاشی رنگ روغن

معبرین جدید گویند: این گونه خواب‌ها به عنوان نماد ثروت و اعتبار، نقاشی‌های رنگ روغن در رویاها خواسته‌ای برای رسیدن به موفقیت مادی و تائید موفقیت‌های فردی است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *