تعبیر خواب نقره چیست؟

تعبیر خواب نقره و خریدن نقره چیست؟

تعبیر خواب نقره چیست؟

تعبیر خواب نقره و خریدن نقره از مغازه نقره فروشی میتواند این تعبیر را برای فرد داشته باشد که اگر مجرد است به زودی متاهل خواهد شد و ازدواج میکند در زیر تعبیر این خواب را بطور کامل برایتان قرار داده شده است.

برخی از معبرین اسلامی نقره را زحمت و رنج و برخی دیگر به شرط آنکه بیننده خواب در وقت ازدواج باشد متأهل شدن می‌دانند. دلیل این اختلاف‌ تعابیر به خاطر طبع و سرشت متفاوت انسان‌ها با یکدیگر است که معبرین همواره بایستی برای تفسیر خواب به آن دقت کنند.


تعبیر خواب نقره چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند،
در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند.


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.

 • اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.
 • اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.
 • اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از مغازه نقره می‌خری در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.


جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نقره عبارت‌اند از:

 • زن
 • فرزند
 • مال
 • معاش و معیشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید.
 • اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.
 • اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد.
 • اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.
 • اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.

تعبیر خواب معدن نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.


ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.


تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.


ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.


تعبیر خواب نقره به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • نقره: تحت آزار قرار گرفتن
 • ظروف نقره: آسایش
 • دریافت کردن آن: به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد
 • فروختن آن: یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست
 • خریدن: تحولات بزرگ
 • پول نقره: دوره پر باری نزدیک است

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن نقره در خواب، نشانه آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می‌شوید.

پیدا کردن سکه نقره در خواب، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود، اطرافیان را نادیده می‌گیرید.

اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‌ی نقره‌ای پیدا می‌کنید، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‌زنید.


اچ میلر می‌گوید: دیدن نقره در خواب، به معنای کسب ثروت است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *