تعبیر خواب کادو گرفتن و فرستادن کادو نشانه چیست؟

تعبیر خواب کادو گرفتن و فرستادن کادو نشانه چیست؟

تعبیر خواب کادو گرفتن چیست؟

تعبیر خواب کادو گرفتن میتواند تعبیری مانند بدست آوردن مال و ثروتی برای فرد باشد و این سوال مطرح میشود که کادو دادن میتواند تعبیر چه چیزی برای فرد باشد.

تعبیر خواب کادو گرفتن
لوک اویتنهاو: کادو گرفتن جواهرات: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است.

 

اچ میلر: اگر در خواب از والدین خود چیزی کادو بگیرید، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از کسی کادو می‌گیرید، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است، علامت آن است که با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کادو دادن
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب برای کسی کادو بفرستید، نشانه آن است که کوشش‌ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی‌شود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.