کفن کردن مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کفن و درست کردن کفن برای مرده نشانه چیست؟

تعبیر خواب کفن چیست؟

معبران برای تعبیر خواب کفن تعبیرات بسیار مختلفی ارائه داده اند و بنظر آنها تعبیر خواب کفن میتواند نشانه رنج و درد برای فرد باشد در زیر تعبیرات بسیاری از معبران مشهور برای شما ارائه داده اند.

تعبیر گران قدیمی در مورد دیدن کفن در خواب تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند که با توجه به نوع خواب متفاوت است ابن سیرین دیدن کفن کردن مردگان در خواب را نشانه ای از بدست آوردن مال حرام می‌داند.


تعبیر خواب کفن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که برای مرده کفن درست می‌کردید و آن شخص آشنا بود نشانه رنج و بلا خواهد بود.


حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود


حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  • مال
  • ظاهرشدن مشکل
  • فساد دین

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می‌باشد.

کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.


تعبیر خواب کفن در آوردن

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می‌آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.


ابراهیم کرمانی گوید:

  • اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال.
  • اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

تعبیر خواب کفن کردن مرده

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می‌کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می‌آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.


آنلی بیتون:

  • دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است.
  • اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می‌شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *