تعبیر خواب کلاه تابستانه و زمستانه نشانه چیست؟

تعبیر خواب کلاه تابستانه و زمستانه نشانه چیست؟

تعبیر خواب کلاه چیست؟

تعبیر خواب کلاه با توجه به ارزان قیمتی و گرانقیمتی آن میتواند برای فرد تعبیر متفاوتی را رقم بزند ولی در کل کلاه میتواند نشانه خیر و خوبی برای فرد باشد.

تعبیر دیدن کلاه در خواب چیست؟ (معبرین کهن)
محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

 

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.

 

جابر مغربی گوید: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.
اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.
اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.
اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.
اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود.
اگر سبز بود طاعت گذار باشد.
اگر سرخ بود نقصان دین او بود.
اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.
اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود.

ولایت و فرمانروایی
ریاست
بزرگی
عزیزو گرامی بودن
مقدار
منزلت

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد. کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.

 

تعبیر خواب کلاه نو
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می‌کنید.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته‌اید، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می‌آورید.
اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: کلاه نو و زیبا: خوشبختی

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه و کلاه گرانبها
مطیعی تهرانی: اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید. اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است. اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شان و مقامش نیست.

 

تعبیر خواب گم کردن کلاه
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می‌شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.
اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می‌کند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.