تعبیر خواب شکستن ناخن چیست؟

تعبیر خواب کنده شدن ناخن و شکستن آن نشانه چیست؟

تعبیر خواب کنده شدن ناخن چیست؟

تعبیر خواب کنده شدن ناخن میتواند تعبیر خوبی برای فرد داشته باشد تعبیر این خواب میباشد که شما میتوانید تعبیر این خواب را اینگونه بدانید که شما میتوانید در برابر مشکلات از خود محافظت کنید.


از دیدگاه معبرین غربی دیدن ناخن در خواب نشانه دفاع و محافظت از بیننده خواب در برابر مشکلات است.

همانگونه که برخی از حیوانات با استفاده از ناخن‌های خود در برابر حمله دیگر حیوانات از خود حفاظت می‌کنند دیدن این گونه خواب‌ها می‌تواند سمبلی از مقابه در برابر سختی‌ها باشد.

بنابراین رخ دادن هر گونه رویدادی در مورد ناخن (کنده شدن، شکستن و…) احساس ضعف یا قوت بیننده خواب در مواجه با مشکلات را بیان می‌کند.


معبرین غربی می‌گویند: دیدن افتادن و یا کنده شدن ناخن در خواب احساس ناتوانی در برابر تهاجمات است. حس ضعیف بودن و بی دفاع شدن در خواب خود را به صورت کنده شدن ناخن نشان می‌دهد.


تعبیر خواب شکستن ناخن

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
  • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.