تعبیر خواب گرسنگی

تعبیر خواب گرسنگی و گرسنه شدن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گرسنگی چیست؟

تعبیر خواب گرسنگی و گرسمنه شدن میتواند دلیل گناه و معصیتی باشد که فرد در زندگی مرتکب شده است و اگر فرد گرسنه شد و چیزی نداشت بخورد میتواند نشانه حرص و آز شخص باشد.


تعبیر خواب گشنگی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه.


محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.


جابرمغربی گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرسنگی بر چهار وجه است.

  • بیچارگی و تنگدستی
  • حرص و آز
  • گناه
  • طمع داشتن به مردم

بیتون مى‌گوید: دیدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضایتى از محیط اطرافتان است.


برایت مى‌گوید: اگر خواب ببینید که گرسنه هستید، به این معنا است که در کارتان پیشرفت مى‌کنید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *