تعبیر خواب گزیده شدن توسط مار چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گزیده شدن توسط مار چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گزیده شدن چیست؟

تعبیر خواب گزیده شدن میتواند نشان دهنده یک دشمن پنهان باشد که با وارد کردن آسیب به شما آرامش خود و خانواده تان را از بین میبرد همچنین تعبیرات دیگری نیز برای نیش زدن آورده شده است که در زیر به آن اشاره شده است.

تعبیر خواب گزیده شدن
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است:

آسیب وزیان.
دشمنی.
مرافعه و خصومت.
نقصان وکاهش در مال و مقام.

 

تعبیر خواب گزیدن مار
لوک اویتنهاو: نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

 

یوسف پیامبر: دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.
اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می‌زنید.

 

تعبیر خواب گزیدن حشرات
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

 

گزیدن مگس

ابراهیم کرمانی: اگر دید مگسان وی را می‌گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند

 

گزیدن پشه

ابن سیرین: اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می‌گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می‌مکد.

 

گزیدن زنبور

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

 

گزیدن شپش

جابر مغربی: اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.