تعبیر خواب گلابی چیست؟

تعبیر خواب گلابی و خوردن آن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گلابی چیست؟

تعبیر خواب گلابی شیرین برای فرد بسیار خوب میباشد و نشانه این است که به زودی سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید ولی اگر این گلابی لک دار باشد بطور یقین این سود و منفعت دچار نقصانهایی خواهد شد.


تعبیر خواب گلابی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.


ابن سیرین گوید: تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه می‌باشد.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خوردن گلابی پنج حالت است:

  • مال حلال
  • ثروتمندی
  • زن
  • رسیدن به خواسته و آرزو
  • سود و منفعت.

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن گلابی در خواب، نشانه کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است.
چیدن گلابی در خواب، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد.


تعبیر خواب گلابی به رنگ‌های مختلف (سبز، زرد و قرمز)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب ببینی گلابی سبز و شیرینی می‌خوری، یعنی مال حلال بدست می‌آوری.


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگردر بیداری فصل گلابی باشد و در خواب خودت گلابی سبز و شیرین ببینی، تعبیرش رسیدن به خواسته و آرزو می‌باشد.


ابن سیرین می‌گوید: زمانی که فصل گلابی نباشد در خواب ببینی که گلابی زرد می‌خوری، بیانگر این است که به بیماری مبتلا خواهی گشت.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می‌یابید و به مراد می‌رسید.
در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی‌کند. گلابی زرد نیز کامروایی است اما بیماری را نیز همراه دارد.


آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخه درخت آویخته است تعریف می‌کنید، علامت آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد.


تعبیر خواب گلابی لکه دار

مطیعی تهرانی: اگر گلابی که می‌خورید لکه دار باشد عیش شما منقص می‌گردد و نقصانی در کامروای شما پدید می‌آید. اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می‌کنید و دچار خسران می‌شوید.


تعبیر خواب پختن و کمپوت گلابی

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می‌کنید، نشانه آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت.
پختن گلابی در خواب، نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *