تعبیر دیدن گوشت در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوشت و پختن گوشت چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوشت چیست؟

تعبیر خواب گوشت و پختن گوشت توسط معبران بسیار متفاوت تعبیر گردیده است ولی بطور کلی اگر گوشت حلال باشد تعبیر آن میتواند برای فرد خوب و نیکو میباشد.

تعبیر دیدن گوشت در خواب بسته به نوع حیوانی که گوشت آن دیده شده متفاوت است ولی تمامی معبرین اسلامی بر اینکه گوشت حیوانات حلال گوشت نیکو و دیدن گوشت حیوانات حرام گوشت مال حرام است توافق دارند. در جایی محمد بن سیرین دیدن گوشت پخته در خواب را بسیار بهتر از دیدن گوشت خام دانسته است. همچنین گفته می‌شود خرید و فروش گوشت در خواب تعبیری مناسب به همراه نخواهد داشت.


تعبیر خواب گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می‌خورید و دارید غذا به حساب می‌آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می‌شود و با رنج و مشقت به دست می‌آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.


جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد
دیدن گوشت پخته خوب است
دیدن گوشت فربه مال و میراث بود
دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد
دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد


آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.


تعبیر خواب گوشت حیوانات
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می‌باشد.


تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارت‌اند از:

مال و اموال
ارث و میراث
ثروتمندی
مصیبت


گوشت گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.


گوشت شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می‌خواهید بخورید میراثی به شما می‌رسد که انتظارش را ندارید.


گوشت گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.


گوشت خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.


گوشت بز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می‌خورید یا دارید و نمی‌خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره می‌برید.


گوشت خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می‌خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می‌شوید و از او نعمت می‌یابید.


گوشت سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.


گوشت مار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.


تعبیر خواب گوشت انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.


جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارایی خودت را به کسی می‌بخشی.


جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.


ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشت خون‌آلود از آن افتاده است، زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.


تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.


جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.


امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.


تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، سود و منفعت به دست می‌آوری.
اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.


تعبیر خواب گوشت و استخوان

ابن سیرین: اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *