دیدن آینه در خواب چه تعبیری دارد؟

 امام جعفر صادق می فرماید:

دیدن آینه در خواب به شش وجه تعبیر میشود:

 • زن
 • پسری برایش به دنیا خواهد امد
 • مقام و حکومت
 • دوست ویار
 • شریک
 • کار با وضعیت و کیفیت روشن
 • حضرت می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود.
 • اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد.
 • اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین 

آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است

 • اگر ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.
 • اگر ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.
 • عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند.
 • اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.
 • اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.
 • اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.
 • اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

تعبیر خواب آینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند.

اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.

عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

امام صادق ع می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.


آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب آینه می‌گوید

اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می‌نگرید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است

 • یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
 • یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
 • یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.
 • یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
 • یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
 • یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید

شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

اگر دختری ببیند آینه ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.


دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *