دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زنده شدن مرده و نشستن مرده در کنار او

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده از دیدگاه معبران مسلمان در زیر برای شما قرار داده است همچنین تعبیر اینکه اگر مرده ای از اقونام و آَنایان در کنار شما نشست نیز برای شما قرار داده شده .

دیدن نزدیکان و اقوام فوت شده در خواب بیش از نیمی از رویاهای مردم را تشکیل می‌دهد. از گرفتن غذا از مرده تا همنشینی و زنده شدن این نزدیکان فوت شده (مانند پدر، مادر و…) در اکثر خواب‌های ما دیده شده و بیشتر افراد را دچار پریشانی می‌کند. اما تعبیر


خواب زنده شدن مرده در خواب چیست؟تعبیر خواب زنده شدن مرده

امام صادق (ع): اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.


حضرت دانیال گوید: اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.


ابراهیم کرمانی گوید:

  • اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
  • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید


تعبیر خواب مردن دوباره مرده

ابراهیم کرمانی: اگر در رؤیا مرده‌ای را ببیند که دوباره می‌میرد دلالت بر مرگ فرزند او دارد.


تعبیر خواب صحبت و همنشینی با مرده

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده‌ای و او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان نیکو بود و حق از وی خشنود بود.


مطیعی تهرانی:

  • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است
  • اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست
  • اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *