تعبیر خواب زولبیا و شیرینی ها همراه با گلاب چیست؟

تعبیر خواب زولبیا و شیرینی ها همراه با گلاب چیست؟

تعبیر خواب زولبیا و شیرینی ها

تعبیر خواب زولبیا و خوردن و حتی درست کردن آن معانی و تعبیر کاملا متفاوتی دارد که در زیر به تمامی به این تعابیر اشاره شده است همچنین خوردن انواع شیرینی از دیدگاه معبران تعبیری کاملا جدا دارد. و بیشتر تعبیر آن به مال و روزی بر میگردد

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی شیرینی ها جمله در خواب سخن‌های خوش و مال و منفعت هستند و همگی به غیر از شکلات تعبیری یکسان دارند. خواه این شیرینی سوهان، خواه زولبیا و بامیه باشد. البته بایستی به مواد تشکیل دهنده این شیرینی‌ها برای تعابیر خواب دقت بیشتری انجام داد. به طور مثال برای تهیه زولبیا از موادی مانند نشاسته، گلاب، زعفران و… استفاده می‌شود.

طبق گفته محمد بن سیرین خوردن گلاب دلیل بر غم بود حال بایست دقت کرد که آیا زولبیا به طور کامل مزه و عطر گلاب را به خود گرفته است یا خیر؟

جابر مغربی تأثیر زعفران را بر تعبیر خواب زولبیا این گونه بیان می‌کند. اگر بیند زولبیا بی زعفران می‌خورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا با زعفران می‌خورد، دلیل که بیمار شود.

 

تعبیر خواب زولبیا و شیرینی ها همراه با گلاب چیست؟
ابن سیرین: درخواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی. اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و می‌خورد، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زولبیا در خواب بیانگر پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد.

تعبیر خواب خریدن و خوردن زولبیا
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که زولبیا خریده‌اید یا کسی به شما داده یا دارید می‌خورید کارتان موقتاً گره می‌خورد اما زود رفع می‌شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.