تعبیر خواب شستن سر و بدن چیست؟

تعبیر خواب شستن بدن و شستن سر و تن نشانه چیست؟

تعبیر خواب شستن بدن چیست؟

تعبیر خواب شستن بدن و غسل کردن نمیتواند تعبیر بدی برای فرد داشته باشد و میتواند تعبیری برای پاک کردن بدن باشد که این تعبیر میتواند به نسبت درجه حرارت آب و سرد و گرم بودن آن متغیر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری به صورت کلی برای شستن بدن و غسل کردن بیان می‌کند و مضمون آن این است که روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب‌های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.


تعبیر خواب شستن بدن

ابن سیرین: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن
خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن
خود را در آب کثیف شستن: بیماری


تعبیر خواب شستن بدن در آب سرد

ابراهیم کرمانی گوید:
دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.

  • توبه
  • عافیت
  • خلاص شدن از زندان
  • ایمنی از ترس

عبیر خواب شستن بدن با آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید: شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری


تعبیر خواب شستن (غسل کردن)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.


جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.


ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری.

اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم.

مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم.

این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد


در چه موقع می‌توان از تعابیر غسل کردن استفاده کرد؟
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای استفاده از تعبیر خواب غسل کردن سه شرط وجود دارد.


نیت

غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.


حرارت آب

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می‌کند.


مقدار آب

مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می‌کند.


تعبیر خواب شستن دیگران
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *